Toimintaideologia
Koirankouluttajia ja koirankoulutukseen innostuneita ihmisiä on ollut
vuosikymmeniä, ellei pidempään. Koirat oppivat helposti, ne ovat
oppivaisia ja sosiaalisia eläimiä. Oppimista tapahtuu jokaisessa
tilanteessa - halusimme tai emme.

Positiiviseen vahvistamiseen pohjautuva klikkerikouluttaminen on
lähtöisin -70 luvulta merinisäkkäiden koulutuksen parista. Aluksi
vaikeasti hallittavien eläinten kouluttamisesta, josta se levisi koti-
ja lemmikkieläinten pariin. Yhtenä merkittävänä alan uranuurtajana
voidaan pitää Karen Pryoria, joka kehitteli koulutustyyliään B.F.
Skinnerin oppimistutkimusten pohjalta.

Nyky-yhteiskunta haastaa koiraa, sosiaalista laumaeläintä. Joskus koiran
ja koiranomistajan arjen realiteetit eivät kohtaa, jolloin voi syntyä
ihmisen näkökulmasta hankalaa käytöstä, tai koiran näkökulmasta
kestämättömiä tilanteita, joista se yrittää selvitä lajilleen
tyypillisin keinoin.

Käyttäytymistarpeiden huomioiminen

Kun huomioimme eläimen tarpeet ja kokemusmaailman koulutus- ja
käsittelytilanteissa, puhutaan eläinlähtöisyydestä. Koiran, kuten
muidenkin eläinten, kouluttaminen lähtee lajityypillisten
käyttäytymistarpeitten ja käytösten tuntemuksesta. On käytöstä
tarkkailemalla löydettävä ärsyke mikä käytöksen saa aikaan ja seuraus,
mitä eläin käytöksellään tavoittelee. Ihmisen silmin päämäärätönkin
käytös on eläimen näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Sen vuoksi me
Operantilla pidämme tärkeänä jokaisen yksilön käyttäytymiseen
tutustumista ja yksilöllisten ratkaisujen löytämistä. Samannäköisen
käytöksen takaa voi eri yksilöillä löytyä varsin erilaisia syitä. Ja
jotta osaamme olla aidosti eläinlähtöisiä, meidän on opiskeltava
eläinten käyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Tunnetilojen huomioiminen

Ihmisillä ja eläimillä tunteet ovat tärkeä elementti käytöksen
muokkaamisessa: tunteet kertovat, mikäli ympäristössä on jotakin, mihin
käyttäytymistä pitää sopeuttaa. Tämän vuoksi myös koiralla on
voimakkaita tunteita. Se kokee mm. pelkoa ja iloa aivan kuten me
ihmisetkin. Kouluttajina meidän tulee hyväksyä koiran tunteet ja oppia
niiden havainnointia ja ohjaamista koulutustyössämme. Tunteet
kytkeytyvät voimakkaasti fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin, mikä taas
vaikuttaa paljolti käyttäytymisen taustalla esimerkiksi stressin kautta.
Koiran ja muidenkin eläinten käyttäytymisen ja tunteiden huomiointi on
tärkeä perusta koulutukselle meillä Eläinpalvelu Operantilla. Joskus
näiden viestien kuuntelu on jo osaltaan ratkaisu ongelmaan.

Käytöksen vahvistamisen keinot

Koulutusideologiamme mukaan varsinainen käytöksen muokkaaminen tapahtuu
toivottujen käytösten vahvistamisella positiivisen vahvistamisen kautta.
Käytännössä tämä tarkoittaa eläimen palkitsemista niin, että toivomamme
käytös alkaa näyttäytyä eläimen silmin yhä mielekkäämpänä ja
tavoiteltavampana. Omalla käyttäytymisellään sen on mahdollista
saavuttaa itselleen tärkeitä asioita - mikäs sen voimaannuttavampaa!

Koulutustilanteessa huomioimme myös sen, että ei-toivotuista käytöksistä
poistetaan palkkionmahdollisuus. Tätä kutsutaan negatiiviseksi
heikenteeksi (negatiivinen rangaistus). Eläin siis menettää
mahdollisuuden tavoittelemaansa asiaan toimimalla ei-toivotusti.
Esimerkkinä tästä vetävä koira: jos koira vetää, pysähdymme, jolloin
koira menettää haluamansa etenemisen mahdollisuuden.

Me emme käytä käytöksen muokkaamisen välineenä kipua tai pelkoa
tuottavia menetelmiä. Voimakas tunnekokemus kuten säikähtäminen
todennäköisesti muokkaisi käytöstä nopeasti, mutta tulos ei ole
monestikaan pysyvä, koska emme ole muokanneet ärsykkeeseen liittyvää
tunnetilaa tai opettaneet koiralle hyväksyttyä tapaa saavuttaa
tavoittelemansa asia. Positiivisella rangaistuksella ja paineella
tapahtuva kouluttaminen myös heikentää eläimen yleistä hyvinvointia ja
vaikuttaa negatiivisesti eläimen ja ihmisen suhteeseen. Se passivoi
eläintä, koska se ottaa eläimeltä pois uskalluksen toimia
tarkoituksenmukaiseksi kokemallaan tavalla. Rennon ja iloisesti
tottelevan eläimen sijaan saamme varovaisen ja passiivisen eläimen.

Oppimisen prosessi

Oppimista tapahtuu kaiken aikaa. Meidän tehtävämme on ohjata tilanteita
niin, että niissä tapahtuisi kannaltamme toivottua oppimista.
Kouluttajana petaamme siis hyviä mahdollisuuksia hyvälle oppimiselle ja
rakennamme niistä koiralle toivottuja rutiineja. Harjoittelemme myös
kommunikoimaan eläimen kanssa niin, että yhteistyöstä rakentuu
kummallekin selkeä ja kannattava "peli".

Oppimista on tutkittu paljon ja oppimisen lainalaisuudet pätevät
kaikkiin eläimiin. Nojaamme vahvasti toiminnassamme tähän
oppimisteorioiden tieteeseen. Yksilön käyttäytyminen vahvistuu, kun se
saavuttaa käyttäytymisellään tavoittelemansa asian. Kun tunnistamme nuo
yksilön tavoiteltavat asiat ja onnistumme ohjaamaan yksilöä toivotun
käytöksen kautta tavoiteltavaan lopputulokseen, meidän ei tarvitse
heikentää yksilön hyvinvointia tukahduttamalla käytöksiä. Vaikutamme
aidosti yksilön motivaatioon tehdä asioita, opetamme uusia tapoja
toimia, emme vaikuta vain yksilön toimintakykyyn ja uskallukseen
ilmaista itseään.

Taitava käytöksen vahvistaminen

Tullaksemme taitaviksi kouluttajiksi, emme pärjää vain paketillisella
nakkeja. Meidän tulee tuntea toiminnan aikaansaamisen keinoja, käytöksen
vahvistamista ja lopullisen käytöksen rakentamisen vaiheita.
Positiivinen käytöksen vahvistaminen on siis hyvin paljon eri asia, kuin
pelkkä namilla houkuttelu. Se on hyvinvoinnin rakentamista, yhteisen
kommunikaation luomista ja iloisen kepeän tekemisen löytämistä, jossa
molemmat osapuolet ovat valmiita ylittämään itsensä parhaan ystävänsä
vuoksi.
Harjoittelemme myös tulkitsemaan eläimemme kieltä edes pienen osan
siitä, mitä se lukee meidän käytöstämme. Opimme myös näkemään eläimen
kokemusmaailmaa ja asioita, jotka merkitsevät sen elämässä paljon. Näin
voimme kunnioittaa sitä juuri omana itsenään, eläimenä, oman lajinsa
edustajana ja kuitenkin tärkeänä ystävänämme.

Ihmistä unohtamatta

Me autamme koiria ja omistajia tiiminä. Meille on tärkeä kuunnella
omistajaa ja pyrkiä löytämään hänen arkeensa sopivia keinoja vaikuttaa
eläimen hyvinvointiin. Yhdessä oppien. Auttaakseen eläintä, täytyy
kuunnella myös sen omistajaa.

Tavoitteenamme on rento ja luottavainen eläin, jolla on positiivinen
ennakkoasenne elämään ja mahtava repertoaari taitoja, joilla selvitään
arjen tilanteista. Se osaa myös yleistää käytöksiään ja luottamus
heijastuu myös uusiin tilanteisiin. Sekä eläimensä tarpeita ymmärtävä
omistaja, joka näkee lemmikkinsä vahvuudet ja osaa nauttia niistä.


Evästeet auttavat meitä tarjoamaan palveluitamme. Käyttämällä palveluitamme sitoudut käyttämään evästeitä.